Welkom:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden dienstverlening i-Ticketz

Artikel 1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

- Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van i-Ticketz;

- Cliënt: de partij welke een reservering voor een of meer Tickets plaatst bij i-Ticketz;

- Entreegelden: prijs van Tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals bijvoorbeeld door i-Ticketz in rekening gebrachte reserveringskosten;

- Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot - een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;

- Locatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt;

- Organisator: de partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;

- Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Organisator en de Cliënt tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement , welke door bemiddeling van i-Ticketz tot stand komt;

- i-Ticketz: gevestigd Bijlmerplein 261 te 1102 DG Amsterdam

Telefoonnummer:06-54278315

Inschrijvingsnummer KvK: 57690642

BTW nr: NL196341723B01

- "Ticket", het toegangsbewijs tot een Evenement;

- Website van i-Ticketz: www.i-ticketz.com

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van i-Ticketz worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere reservering voor Tickets via de website van i-Ticketz, welke de Cliënt plaatst via de Website en op iedere Overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.3 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.

1.4 i-Ticketz treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Cliënt en Organisator. De Overeenkomst komt tot stand in overeenstemming met het bepaalde van artikel 4 nadat Cliënt via de website van i-Ticketz en/of anderszins) een reservering voor één of meer Tickets heeft geplaatst. I-Ticketz verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Idien er sprake is van verzending van Tickets door i-Ticketz aan de Cliënt vindt zulks plaats namens de Organisator.

 

Artikel 2. Informatie

Alle informatie over een Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, welke door

i-Ticketz aan de Cliënt wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

Artikel 3. Betaalwijzen

3.1 Betaling van de Entreegelden en alle overige eventuele door de Cliënt verschuldigde kosten wordt gedaan aan i-Ticketz.

3.2 De volgende betaalwijzen zijn mogelijk:

iDEAL

3.3 C.a. Vijf werkdagen nadat het evenement is afgelopen wordt de Organisator uitbetaald. De uitbetaling wordt gedaan op het rekeningnummer die opgevoerd staat in de database van i-Ticketz.                          

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

Wijze van totstandkoming van de Overeenkomst bij betaling middels creditcard, iDEAL,

eenmalige machtiging en pin: (Momenteel is alleen IDEAL ingeregeld).

-  de Overeenkomst komt tot stand indien en zodra i-Ticketz (autorisatie van) de betaling

door Cliënt heeft ontvangen;

-  Als de Overeenkomst via de website tot stand komt, dan wordt de totstandkoming van de

Overeenkomst per omgaande via e-mail aan de Cliënt bevestigd;

-  Indien geen autorisatie van de betaling door Cliënt verkregen wordt, dan ontvangt de Cliënt hetzij via e-mail, hetzij via gewone post bericht van het mislukken van de transactie en het

niet tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 5. Tickets

Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door i-Ticketz aan de Cliënt geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of i-Ticketz nimmer is toegestaan:

- Tickets door te verkopen aan derden dan wel op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

- Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel daarin op andere wijze te refereren aan de Tickets;

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 i-Ticketz is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) het Evenement, voor de organisatie van het Evenement, voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

6.2. Vergoeding of restitutie van de entreegelden aan de bezoeker bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie die aantoonbaar aan i-Ticketz zijn voldaan vinden plaats via i-Ticketz in overleg met de organisator.
Vergoeding of restitutie vindt plaats, niet eerder dan 5 dagen na het evenement en niet later dan 50 dagen na het evenement.

6.3. i-Ticketz zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door i-Ticketz verleende diensten, zoals reserveringskosten. I-Ticketz aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

6.4. i-Ticketz is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.5. i-Ticketz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de Tickets door de Cliënt door welke oorzaak dan ook.

6.6. i-Ticketz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij i-Ticketz, noch voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Cliënt, niet geheel worden afgewikkeld door i-Ticketz en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een Locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van i-Ticketz alsmede met betrekking tot de door i-Ticketz gehanteerde formule in het algemeen berusten bij i-Ticketz. Het is de Cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van i-Ticketz.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 8. Gedragsregels

De Cliënt zal zich dienen te houden aan door de Organisator en de houder van de Locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor i-Ticketz de Tickets levert.

- de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien en voor zover zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via i-Ticketz of via andere door i-Ticketz geautoriseerde (voor)verkoopadressen;

- de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen;

- de Organisator en de houder van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.

Artikel 9. Aanvullende bepalingen

9.1 Indien enig artikel in deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op een moment nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de Algemene Voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die Partijen met de Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

9.2 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

9.3 Eventuele klachten van Cliënten naar aanleiding van de door i-Ticketz geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van i-Ticketz, die zorg draagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn die de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden.

9.4 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, onverlet de mogelijkheid in hoger beroep of cassatie te gaan.

Moment...